This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. More info here
Accept Cookies

SIRIWITTAYA BUILDING, MAHIDOL UNIVERSITY

Phutthamonthon, Nakhon Pathom
Thailand
2014

SIRIWITTAYA BUILDING, MAHIDOL UNIVERSITY

Phutthamonthon, Nakhon Pathom
Thailand
2014

SIRIWITTAYA BUILDING, MAHIDOL UNIVERSITY

Phutthamonthon, Nakhon Pathom
Thailand
2014
เพื่อรักษาภาพรวมของผังมหาวิทยาลัย จึงวางผังอาคารเป็นรูปตัว L เพื่อสร้างความเชื่อมต่อของพื้นที่ว่างด้านหน้า อาคารให้ต่อเนื่องกับที่ว่างของอาคารอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกัน

แนวความคิดทางสถาปัตยกรรม

1. องค์ประกอบหลักของอาคารคือห้องเรียนที่มีความจุของจำนวนนักศึกษาที่หลากหลาย เช่น ห้องเรียน 60 ที่นั่ง ห้องเรียน 120 ที่นั่ง ห้องเรียน 380 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ซึ่งสามารถเปิดเชื่อมต่อเป็นห้องเรียนขนาด 1,000 ที่นั่งได้ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและความประหยัด ในเชิงโครงสร้างอาคาร จึงวางผังอาคารเป็น 2 ปีก โดยกำหนดให้ปีกอาคารด้านหนึ่งบรรจุห้องเรียนที่มีขนาดโครงสร้างช่วงสั้น - ช่วงกลาง และอีกด้านหนึ่ง บรรจุห้องเรียนที่มีโครงสร้างช่วงยาว

2. เน้นการออกแบบประหยัดพลังงานโดยวิธีธรรมชาติ (Passive Design) ด้วยการใช้ชายคายื่นยาวร่วมกับการใช้แผงบังแดดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อลดการเข้าถึงของแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดแสงจ้า เพื่อสร้างภาวะน่าสบายสำหรับการมองเห็นในระหว่างการเรียนการสอนรวมถึงการเพิ่มการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้กับผิวอาคาร

เอกลักษณ์อาคาร
อาคารสิริวิทยาเป็นอาคารเรียนรวมที่มีคณะศิลปศาสตร์ทำหน้าที่วางรากฐานให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย โดยทำการเปิดสอนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ วรรณศิลป์และวรรณกรรม ที่หลากหลายของนักศึกษาจากทุกคณะ ในการออกแบบสถาปัตยกรรม จึงใช้องค์ประกอบของชิ้นส่วนแผงกันแดดคอนกรีตสำเร็จรูปที่มึความ แตกต่างของขนาด และสีสรร อุปมาดั่งสันของหนังสือที่วางอยู่บนชั้นหนังสือในห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นตัวแทนภาษาทางสถาปัตยกรรมแล้วนำมาประกอบเป็นอาคารที่สื่อความหมายถึงความงดงามและความหลากหลายของวิทยาการที่คณะศิลปศาสตร์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้กับนักศึกษาที่มาจากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล
Share:
Facebook
Email