This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. More info here
Accept Cookies
FF&E INTERIOR ARCHITECT
Qualification

1.          ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสูงกว่า

2.          ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

3.          มีความรู้ ความเข้าใจวิธีและขั้นตอนการออกแบบ

4.          มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ

5.          มีแนวความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, วัสดุ และอุปกรณ์

6.          มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD, 2D GRAPHIC SOFTWARE,

MS OFFICE หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.          สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

Apply for this role
File size should be no more than 5 Mb
Zip or PDF, File size should be no more than 5 Mb
Example Link https://www.dropbox.com